สถาบันอาศรมศิลป์ได้จัดงาน สถาปนาครบ ๒ ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ชาวอาศรมศิลป์ทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน ฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการจัดงานมงคลในวันนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคล
ในช่วงเช้า พระเทพปริยัติมุนี (สมคิด เขมจรี ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ ประธานสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนา จักรธรรมกถา (คลิกอ่านรายละเอียดtham2) งานครั้งนี้สถาบันฯได้รับเกียรติจากครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นกรรมการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ กรรมการสภาวิชาการและกรรมการสภาสถาบันอาศรมศิลป์ มาร่วมงานหลายท่าน อาทิ เช่น

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก นายกสภาสถาบัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี (ประธานมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์) (เพิ่มเติม…)

Advertisements

โครงการจัดตั้งสถาบันอาศรมศิลป์ปรากฏเป็นจริงขึ้นจากกลุ่มผู้มีประสบการณ์ใน
การบูรณาการศิลปะเข้าสู่การเรียนรู้จากภายใน ด้วยความเชื่อมั่นที่จะนำองค์ความรู้
ที่เกิดจากการทดลองทางศิลปะหลากหลายแขนง มาร่วมกันศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง ภายใต้ โครงสร้างสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกฝนเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้เกิดทักษะ
ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ป็นบันไดพาผู้เรียนสู่ความเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อม
ด้วยวุฒิภาวะที่จะก้าวสู่การประกอบอาชีพการงานและประสบความสำเร็จทั้งต่อ
ตนเองและครอบครัว โดยที่ยังประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมของตนได้อย่าง
สอดคล้อง กลมกลืนไปด้วยกันได้อย่างดี


สถาบันอาศรมศิลป์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้รับการ
สนับสนุนด้านบุคลากร เงินทุน ที่ดิน จากมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ มูลนิธิสานแสงอรุณ
และมูลนิธิญมาลุดดีน