โครงการจัดตั้งสถาบันอาศรมศิลป์ปรากฏเป็นจริงขึ้นจากกลุ่มผู้มีประสบการณ์ใน
การบูรณาการศิลปะเข้าสู่การเรียนรู้จากภายใน ด้วยความเชื่อมั่นที่จะนำองค์ความรู้
ที่เกิดจากการทดลองทางศิลปะหลากหลายแขนง มาร่วมกันศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง ภายใต้ โครงสร้างสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกฝนเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้เกิดทักษะ
ในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ป็นบันไดพาผู้เรียนสู่ความเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อม
ด้วยวุฒิภาวะที่จะก้าวสู่การประกอบอาชีพการงานและประสบความสำเร็จทั้งต่อ
ตนเองและครอบครัว โดยที่ยังประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมของตนได้อย่าง
สอดคล้อง กลมกลืนไปด้วยกันได้อย่างดี


สถาบันอาศรมศิลป์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้รับการ
สนับสนุนด้านบุคลากร เงินทุน ที่ดิน จากมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ มูลนิธิสานแสงอรุณ
และมูลนิธิญมาลุดดีน

Advertisements